Visie

Het beste resultaat bij een bodemprobleem haal je steeds door de meest geschikte technieken binnen een passende strategie toe te passen en ervoor te zorgen dan deze aanpak een draagvlak vindt bij alle betrokken actoren (klant, bodemsaneringsdeskundige, OVAM, eventuele derden). In de behandeling van bodemdossiers leggen wij daarom steeds de nadruk op de volgende 4 pijlers: een sterke inhoud, een strategisch scenario op maat van de klant, een heldere, verstaanbare (dus niet te technische) communicatie en een correcte facturatie.

Een sterke inhoud betekent dat wij steeds up-to-date zijn met de laatste juridische en technische ontwikkelingen. Ook houdt dit in dat veelbelovende innovatieve technieken grondig overwogen zullen worden alvorens meer routineuze technieken toe te passen. Een optimaal strategisch scenario wordt steeds met de klant besproken. Tijd, geld, toekomstplannen, andere belanghebbenden, op til zijnde veranderingen in het beleid...kunnen een belangrijke invloed hebben op het te verkiezen scenario.

Communicatie mag dan wel slechts een beperkt aandeel van het werk zijn, het is zeer bepalend voor het resultaat en hoe het door de klant wordt beoordeeld. Daarom streven wij naar een duidelijke, niet te technische toelichting en staan wij steeds open voor vragen en suggesties. Bij moeilijkere dossiers of minder voor de hand liggende strategieën leert de ervaring dat het nuttig is overleg te plegen met de dossierhouder bij de OVAM alvorens tot uitvoering over te gaan. Een aanpak die de OVAM niet kan overtuigen is immers niet bruikbaar en kan veel tijd en geld kosten.

Onder een correcte facturatie verstaan wij transparantie en eenduidigheid in offerte en facturatie en dit aan redelijke prijzen. Wij beseffen maar al te goed dat bodemonderzoek en -sanering niet goedkoop is. Wij vinden het derhalve zeer belangrijk de opdrachtgever te informeren aan welke kosten hij zich mag verwachten en waarom.

Bodemsaneringsdeskundige type 2

Jan Claes bvba is een bodemsaneringsdeskundige type 2. Dit is de meest uitgebreide erkenning op vlak van bodemonderzoek en sanering in Vlaanderen. Deze laat ons toe om zowel kleine bodemonderzoeken uit te voeren als complexe saneringen te begeleiden.

De milieukwaliteit van de bodem in Vlaanderen wordt geregeld door het Bodemdecreet. Dit decreet doelt zowel op preventie als sanering van bodemverontreiniging en beschrijft verschillende onderzoeken en maatregelen. De OVAM is bevoegd voor de uitvoering van dit decreet (www.ovam.be). De onderzoeken en maatregelen worden uitgevoerd en begeleid door een bodemsaneringsdeskundige. Het besluit van een onderzoek heeft steeds een adviserende functie. De OVAM neemt een definitieve beslissing.

De website van de OVAM bevat ruime informatie omtrent grondverzet, bodemonderzoek en sanering.

Andere diensten

Naast deze diensten werken wij samen met deskundigen inzake:

  • milieucoördinatie
  • milieu- en omgevingsvergunningen
  • EPC
  • EPB
  • bouwfysica
  • asbestinventarisatie

Bodemonderzoek

Bij de overdracht van een risicogrond is het noodzakelijk om over een geldig oriënterend bodemonderzoek te beschikken. Informatie over risicogronden wordt per gemeente verzameld in de gemeentelijke inventaris voor risicogronden. De notaris gaat na of een bodemonderzoek noodzakelijk is. Op deze online toepassing kan u dit zelf doen. Het oriënterend bodemonderzoek heeft tot doel na te gaan of er bodemverontreiniging aanwezig is op het terrein en spreekt zich uit over de noodzaak tot verder onderzoek.

Soms is een grond onterecht in de gemeentelijke inventaris opgenomen. Dit kan worden rechtgezet aan de hand een gemotiveerde verklaring niet risicogrond. Meer uitleg hierover staat op deze pagina van de OVAM.

Naast een overdracht van een risicogrond zijn er nog een aantal andere gevallen waarbij een oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk is, met name een éénmalig onderzoek bij gedwongen mede-eigendom, bij de sluiting van een risico-inrichting (i.e. een inrichting met een verhoogd risico op bodemverontreiniging), bij de exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen (de periodieke bodemonderzoeken), bij een faillissement met eigendomsrecht op een risicogrond en bij aanwijzingen op een ernstige bodemverontreiniging. Meer uitleg over de periodieke onderzoeksplicht vindt u terug op deze pagina op de website van de OVAM.

Indien er in een oriënterend bodemonderzoek verontreiniging aangetroffen is die verder onderzocht dient te worden, wordt dit gedaan in een beschrijvend bodemonderzoek. De verontreiniging wordt afgeperkt en de actuele en potentiële risico's voor mens en leefmilieu worden ingeschat. Het onderzoek spreekt zich uit over de noodzaak tot sanering en de urgentie van die eventuele sanering.

Sanering en schadegeval

De aanpak van die sanering wordt beschreven in een bodemsaneringsproject. Meestal dient de verontreiniging geheel of gedeeltelijk te worden verwijderd, bijvoorbeeld door ontgraving of in-situ maatregelen (maatregelen ter plekke). In sommige gevallen dient enkel het risico voor mens en leefmilieu uitgaande van de verontreiniging te worden beheerst zonder de verontreiniging te moeten verwijderen of worden gebruiks- en bestemmingsbeperkingen opgelegd. Ook kunnen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen noodzakelijk blijken.

De uitvoering van het bodemsaneringsproject gebeurt in de bodemsaneringswerken. Deze dienen door een erkende aannemer te worden uitgevoerd onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige. Sommige saneringen kunnen beroep doen op cofinanciering. Op deze link kan u nagaan of u in aanmerking komt.

Bij zeer recent ontstane verontreiniging kan men in bepaalde gevallen de procedure schadegevallen volgen en onmiddellijk tot maatregelen overgaan zonder een beschrijvend bodemonderzoek op te stellen. Nadien wordt een evaluatierapport opgesteld.

Vrijstelling saneringsplicht

In sommige gevallen kan een saneringsplichtige vrijgesteld worden op basis van een aantal voorwaarden die in een gemotiveerd schrijven dienen te worden gestaafd. Dit schrijven dient, in tegenstelling tot onderzoeken en saneringen, niet door een saneringsdeskundige te worden opgesteld, maar gezien de impact van de beslissing is het raadzaam u goed te informeren inzake. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Grondverzet

Vele bouw- en infrastructuurwerken gaan gepaard met een grondverzet. Wanneer dit grondverzet meer dan 250 m3 bedraagt of verdachte grond betreft, dient er een technisch verslag te worden opgemaakt om de mogelijke bestemmingen van de grond te bepalen. Gezien de bestemmingsmogelijkheden sterk kostenbepalend zijn, dienen de grondpartijen zo goed mogelijk worden ingedeeld. Dit verslag dient te worden voorgelegd aan de Grondbank of Grondwijzer.

Projectleider Jan Claes heeft reeds 13 jaar ervaring in de bodemsaneringssector en is bio-ingenieur in de milieutechnologie van opleiding. Hij heeft een ruime ervaring in oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, grondverzet, risico-evaluaties, bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringswerken. In 2014 en 2015 behaalde hij met succes de getuigschriften voor module 1 en 2 van het Vlarel. Deze opleidingen behandelden de juridische en technische aspecten van bodemsanering nodig voor de erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1 en 2. Op eenvoudige vraag kan u een lijst met referentieprojecten bekomen die blijk geven van de elders vermelde visie.

Contact

Een telefoontje, een eerste afspraak of een offerte zijn vrijblijvend. Afspreken kunnen we bij u ter plaatse of in een van volgende coworking kantoren van Bar D'Office.


Jan Claes bvba
Lisperstraat 40 B 4
2500 Lier
0496/266903
info@janclaesbvba.be